Присвійні займенники

Присвійні займенники виражають відношення між займенником та іменником. Відношення присвійності. Присвійні займенники відповідають на питання «чий?». У свою чергу присвійні займенники також поділяються на присвійні займенники (possessive pronouns) та присвійні прикметники (possessive adjectives).

 1. Присвійні прикметники/possessive adjectives

 2. Займенники ті, що називають присвійними прикметниками/possessive adjectives. Ці займенники ніби залежать від іменника, вони стоять перед ним та з’єднані з ним присвійним відношенням. Присвійні прикметники також можуть відповідати на питання «який?» (таке ж питання як і в прикметників). Також важливо зазначити, що цей вид займенників ніби характеризує іменник та визначає його (визначає його присвійність):

  his book, her room, their house, our teacher

  Основні властивості:

  — Залежать вiд iменника.
  — Стоять перед iменником.
  — Вживаються як додаток.
  — Вживаються для визначення iменника.

 3. Присвiйнi займенники/possessive pronouns

 4. Присвійні займенники/possessive pronouns (що вживаються замість іменників): mine, hers, ours, theirs etc. Тобто вони не відповідають на питання «який?», а замінюють те словосполучення, що було раніше «присвійний прикметник + іменник».

  Основні властивості:

  — Вживаються замiсть iменника.
  — Вживаються тодi, коли не потрiбно визначати iменник.
  — Можуть вживатися як пiдмет, присудок або додаток.

  Присвійні прикметники

  Присвійні займенники

  My

  Your

  His

  Her

  Its

  Our

  Their

  Mine

  Yours

  His

  Hers

  Its

  Ours

  Theirs