Зміст

 1. Вступне слово
 2. Артиклі
  1. Неозначений артикль «a/an»
  2. Вживання неозначеного артикля
  3. Означений артикль «the»
  4. Нульовий артикль «zero article»
  5. Окремi випадки вживання артиклiв
  6. Вживання артиклів з власними назвами
 3. Займенник
  1. Особовi займенники
  2. Присвiйнi займенники
  3. Зворотнi займенники
  4. Вказiвнi займенники
  5. Питальнi займенники
  6. Сполучнi займенники
  7. Неозначенi займенники
  8. Взаємнi займенники
  9. Заперечнi займенники
  10. Означальнi займенники
 4. Iменник
  1. Злiчуванi та незлiчуванi iменники
  2. Утворення множини
  3. Кiлькiсть
  4. Пpисвiйний вiдмiнок
  5. Іменник у ролі прикметника
 5. Прикметник
  1. Типи прикметникiв
  2. Порядок прикметникiв у реченнi
  3. Ступенi порiвняння
   1. Односкладовi прикметники
   2. Двоскладовi прикметники на –y, -e, -ow, -er
   3. Багатоскладові прикметники
  4. Порiвняння прикметникiв
  5. Прикметники на -ing та -ed
 6. Прислiвник
  1. Cтупенi порiвняння прислiвникiв
  2. Практичне вживання та мiсце в реченнi прислiвникiв
  3. Рiзниця мiж вживаннями прислiвникiв та прикметникiв
 7. Числiвник
  1. Дроби
  2. Вживання нуля
  3. Дати
  4. Арифметичні підрахунки
 8. Прийменник
  1. Позицiя та вживання in, at та on
  2. Вживання прийменникiв (та сполучникiв) часу
  3. Прийменники з рiзними частинами мови
 9. Сполучник
  1. Пiдряднi сполучники
  2. Слова-зв’язки
 10. Дiєслово
  1. Часи, з якими вживаються форми основних дiєслiв
  2. Форми дiєслова та його функцiї
 11. Модальнi дiєслова
  1. Can (be able to)
  2. May, might
  3. Must
  4. Have to
  5. Should, ought to
  6. Need
  7. Shall, will, would
  8. Dare
  9. Be + to
 12. Iнфiнiтив
  1. Форми iнфiнiтива
  2. Функцiї iнфiнiтива в реченнi
  3. Вживання iнфiнiтива
  4. Інфінітив без частки «to»
  5. Iнфiнiтивнi конструкцiї
 13. Герундiй
  1. Форми герундiя
  2. Функцiї герундiя у реченнi
  3. Вживання герундiя
 14. Дiєприкметник
  1. Participle I
  2. Participle II
  3. Конструкцiї з Participle