Пiдряднi сполучники

Найбільш розповсюджені:
that—що;
if, whether — чи;
if — якщо (коли);
as — тому що, бо;
because — тому що;
since — тому що; оскільки; з того часу як;
after — після того як;
before — перше ніж;
until (till) — до того часу, поки не;
as — в той час як; коли;
so that (in order that) — щоб; для того щоб;
as ... as — так (такий) же ... як;
as — як;
as if (as though) — немовби;
when — коли;
unless — якщо не;
so ... that — так ... що;
as soon as — як тільки;
as long as — доти; до того часу поки;
where — де.
Обов’язково вживати сполучник that:
  • Після дієслів: mention, declare, report, state.
    He mentioned that it’s very important.
  • In subjunctive mood after verbs: urge, declare, suggest, state, etc.
    The teacher suggested that I be on duty.
  • В констуркції it is + adjective + that + V (simple)
    It is necessary that he does this.