Сполучник

Означення Сполучник вживається для зв'язку членів речення та цілих речень у складних реченнях: and, because, but, or, that, if, so, however, therefore, not only ... but also, etc.

Сполучні слова: what, who, which (pronouns), where, when, how (adverbs) etc.

В англійській мові виділяють наступні типи сполучників:

 • прості (які складаються з одного кореня): and, but, or, that.

 • похідні (що складаються з кореня і префікса або суфікса): because, unless.

 • складні (які складаються з двох, рідше — трьох коренів): however, therefore.

 • складені (які складаються з кількох слів, звичайно із сполучників): as if, as though, so that.

До складених належать також парні сполучники, які складаються з двох частин, розділених іншими словами: both ... and — як ... так і; either ... or — або ... або; neither ... nor — ні ... ні.

Сполучники також поділяютья на:

 • Cурядні.

 • Підрядні.

Залежно від того, що вони поєднують:

 • Підрядні – підрядне речення з головним.

  I’m very tired because I was working hard.

 • Сурядні – два або декілька сурядних речення в одне, або однорідні члени речення

  I’m sorry, but I have to go now.

За значенням сурядні сполучники поділяються на такі групи:

 • Єднальні (Copulative)

  and — і;

  as well as — так само, як;

  both ... and — як ... так і;

  neither ... nor — ні ... ні;

  not only ... but also — не тільки ... але й.

  I told him the joke, and he laughed at it.

  Both me and him wanted to go to a shop.

 • Розділові (Disjunctive)

  or — або, інакше;

  either ... or — або ... або.

  Either go with us or stay here.

  Do you want to go there or stay at home?

 • Протиставні (Adversative)

  but — але;

  still — все ж;

  yet — проте, а проте;

  nevertheless — проте, a проте.

  I looked everywhere, but couldn't find my glasses.

  He was bad husband ,still I decided to give him another chance.

 • Причини (of reason)

  for — бо, тому що.

  I took an umbrella, for it looked like raining.

 • Результату або наслідку (of result or consequence)

  so — так що,

  thus — таким чином,

  therefore — тому.

  We have a lot of food, so you can take some.

Last updated