Сполучник

Означення Сполучник вживається для зв'язку членів речення та цілих речень у складних реченнях: and, because, but, or, that, if, so, however, therefore, not only ... but also, etc.
Сполучні слова: what, who, which (pronouns), where, when, how (adverbs) etc.
В англійській мові виділяють наступні типи сполучників:
 • прості (які складаються з одного кореня): and, but, or, that.
 • похідні (що складаються з кореня і префікса або суфікса): because, unless.
 • складні (які складаються з двох, рідше — трьох коренів): however, therefore.
 • складені (які складаються з кількох слів, звичайно із сполучників): as if, as though, so that.
До складених належать також парні сполучники, які складаються з двох частин, розділених іншими словами: both ... and — як ... так і; either ... or — або ... або; neither ... nor — ні ... ні.
Сполучники також поділяютья на:
 • Cурядні.
 • Підрядні.
Залежно від того, що вони поєднують:
 • Підрядні – підрядне речення з головним.
  I’m very tired because I was working hard.
 • Сурядні – два або декілька сурядних речення в одне, або однорідні члени речення
  I’m sorry, but I have to go now.
За значенням сурядні сполучники поділяються на такі групи:
 • Єднальні (Copulative)
  and — і;
  as well as — так само, як;
  both ... and — як ... так і;
  neither ... nor — ні ... ні;
  not only ... but also — не тільки ... але й.
  I told him the joke, and he laughed at it.
  Both me and him wanted to go to a shop.
 • Розділові (Disjunctive)
  or — або, інакше;
  either ... or — або ... або.
  Either go with us or stay here.
  Do you want to go there or stay at home?
 • Протиставні (Adversative)
  but — але;
  still — все ж;
  yet — проте, а проте;
  nevertheless — проте, a проте.
  I looked everywhere, but couldn't find my glasses.
  He was bad husband ,still I decided to give him another chance.
 • Причини (of reason)
  for — бо, тому що.
  I took an umbrella, for it looked like raining.
 • Результату або наслідку (of result or consequence)
  so — так що,
  thus — таким чином,
  therefore — тому.
  We have a lot of food, so you can take some.