Вживання прийменникiв (та сполучникiв) часу

During/for/while

 1. Розглянемо ще одну особливість вживання приймеників у контексті часу. Дуже часто виникають питання: який же саме прийменник або сполучник використати, коли ми хочемо сказати, що щось відбувається або відбувалося, чи буде відбуватися упродовж або під час якогось часу або події? У нижче наведеній таблиці та поясненні до неї ми дамо відповідь на ці питання.

during + noun

for + a period of time

while + clause (S + verb)

When?

How long?

When?

During my summer holidays.

For a month, for a year.

I was reading a book while she was reading.

during — прийменник

For — прийменник

while — сполучник

 1. During

  Ми використовуємо прийменик during, коли час або часовий проміжок, про яки ми хочемо сказати, виражається іменником, а цей іменник, в свою чергу, називає подію. Також during використовується, коли ми даємо відповідь на питанння «коли? when?».

  During the concert – під час концерту

  During my summer holidays – під час літніх канікул

  During the flight – під час польоту

  Бачимо, що іменник не називає конкретний проміжок часу, який ми можемо порахувати, але називає саме подію.

 2. For

  Ми використовуємо for саме з періодом часу, тобто з іменниками, які безпосередньо називають часовий проміжок, який ми можемо порахувати. Також for використовується, коли ми відповідаємо на питання «як довго? how long?»

  For a week – упродовж/протягом тижня

  For a month - упродовж/протягом місяця

  For a year - упродовж/протягом року

  Коли ми використовуємо for, то після цього прийменника має стояти певний період часу. Про якусь подію, яка позначає проміжок часу ми не можемо сказати for.

 3. While

  While у нас сполучник, але для того щоб краще розібратися в цій темі ми не можемо його не згадати. Отже, while використовується, коли ми даємо відповідь на питання «коли? when?» Але після while не може вживатися просто іменник, а потрібно вживати підрядну або сурядну частину речення, яка влючає в себе і підмет і присудок.

  While we were at the cinema, mother had already made the dinner.

  I was reading the book while she was dancing.

  While Mary was watching that soap opera she was crying like somebody had died.

I saw my friend ... my stay at my aunt’s.DuringForWhile

I slipped and fell ... I was crossing the road.DuringForWhile

We are planning to go to the Crimea ... a week or so.DuringForWhile

Were you away ... two or three weeks?DuringForWhile

By/until(till)

 1. By

  By ми також можемо вживати в контексті часу. By вживається з періодом часу, щоб показати, що щось станеться до певного моменту і відповідає на питання «коли? when?»

  By Sunday

  By 5 o`clock

  By November

  Mary will recive the letter by Sunday

 2. Untill/till

  Untill/till ми також вживаємо з проміжком часу, але коли даємо відповідь на питання як довго? how long?

  She won`t be here until Sunday

  I can stay till tomorrow

Вживання By/With

Нижче у таблиці ви можете розглянути різницю між вживанням by та with.

 1. By ми вживємо

  • коли зазначаємо яким саме способом ми пересуваємося, подорожуємо

  • коли зазначаємо яким способом щось було зроблене (вживається з герундієм)

  • в окремих виразах

 2. With ми вживаємо, коли зазначаємо, що щось було зроблено за допомогою якогось інструменту або частини тіла

  BY

  BY

  BY

  WITH

  пересування, яким способом ми подорожуємо?

  вирази

  як щось зроблено? яким способом? + герундій

  інструменти або частини тіла

  пересування, яким способом ми подорожуємо?

  вирази

  як щось зроблено? яким способом? + герундій

  інструменти або частини тіла

  by plane by boat/train/car/bus by underground

  by chance by choice by mistake by check (pay) by hand

  it was done:... ...by counting ...by listening ...by trying

  with a hand (touch smb) with a hand (touch smb) with a vacuum cleaner (clean) with a spoon/fork (eat)

  means of communication: by mail/phone/fax/e-mail by air/land/sea

We dry our face ... a towel.bywith

We dig holes ... a shovel.bywith

I go to school ... bus.bywith

Sorry, I didn’t mean it. I made it ... mistake.bywith

Окремі випадки вживання прийменників

 1. into — входити в середину (синонім: enter inside)

  Go/come/run into the room/shop/building

  Мається наувазі входити в середину кімнати, магазину, будівлі.

 2. onto – на (мається на увазі напрямок по горизонтальній поверхні (on + to))

  He ran onto the motorway. — Він їхав по дорозі.

 3. Beside/besides

  Два дуже схожих прийменника, але з абсолютно різними значеннями.

  • Beside — поряд

   Beside me – поряд зі мною

  • Besides – крім/окрім

   Everybody was there besides me. – Крім мене (крім того, що там був я), там були всі.

 4. Besides/except

  Besides – вживається у позитивному значенні (+)

  There were three more friends besides Tom (Tom and others were there).

  Крім Тома там було ще троє друзів. (Усього їх було четверо, бо Том також був там (+))

  Except – вживається в негативному значенні (-)

  Everybody was there except Tom.

  Все були там, окрім Тома (Тома з ними не було (-))

 5. Among/between

  Among – серед: вживається, коли ми маємо багато предметів

  Among those 15 girls she was the most beautiful.

  Between – серед, між: вживається, коли ми маємо лише 2 предмета

  You shoud chose between Mary and Alice.

Last updated