Окремi випадки вживання артиклiв

Деякi артиклi тяжiють до певних прикметникiв та словосполучень. Таке тяжiння базується на звичайнiй життєвiй логiцi.
Неозначений артикль a/an
Означений артикль The
A happy, large family (щасливих та великих сiмей дуже багато) A new, important problem (нових та важливих проблем буває багато) A wrong, short answer (неправильних та коротких вiдповiдей може бути багато) A sincere, clever excuse (щирих та кмiтливих вибачень буває багато) A friendly, sad letter (дружнiх та сумних листiв може бути багато)
The whole family (цiла сiм’я, у повному зборi) The central problem (центральна проблема лише одна) The right answer (правильна вiдповiдь лише одна) The only excuse (єдине вибаченнi воно все-таки єдине) The last letter (останнiй лiст може бути лише один)
До загальних прикметникiв, що описують загальнi рядовi явища, якi зустрiчаються на кожному кроцi притягується неозначений артикль (в даному випадку спрацьовує правило вживання неозначеного артикля в значеннi «один з багатьох»). До специфiчних, прикметникiв, що надають iменнику винятковостi, притягується означений артикль.
Ми не вживаємо артиклiв: 1. У сполученнях iменника та прийменника:
 • In fact
 • In front of
 • At night
 • By day
 • By mistake
 • By heart
 • In trouble
 • From overwork
  1. 1.
   У сталих словосполученнях та виразах
 • From time to time (Час вiд часу)
 • From head to foot (З голови до нiг)
 • Face to face (Лицем до лиця)
 • Word for word (Слово в слово)
 • Arm in arm (Рука в руцi)
 • On board (На борту)
 • On deck (На палубi)
 • Tit for tat (Зуб за зуб)
 • Out of sight, out of mind (Геть з очей, геть iз серця; як з очей, так i з серця)
  1. 1.
   Артиклi не вживаються, якщо перед iменником стоїть
 • Присвiйний займенник (my little sister, our car)
 • Вказiвний займенник (this way, that day)
 • Числiвник (five hours, ten nights)
 • Iменник у присвiйному вiдмiнку (Sam’s brother, mother’s son)
  1. 1.
   Пiсля наступних слiв
 • every (every morning, every week)
 • any (any moment, any time)
 • some (some cookies, some people)
 • many (many men, many nights)
 • each (each person, each child)
 • several (several hours, several years)
Оберіть правильну відповідь This fact is ... universal idea.aanthe- а - через те що універсальних ідей може бути багато, це лише одна з багатьох. До того ж нам нічого не відомо про цю ідею. Правильна відповідь не an, через те що звук [j] - напівприголосний, перед ним вживається артикль а, a не an
Оберіть правильну відповідь This is (1) answer to (2) question that Mr. Smith gave us.an/thean/anthe/the-/thean/the – an: це лише одна відповідь з багатьох, the: питання, яке нам задав містер Сміт, ми знаємо що це за питання, після іменника іде пояснення до нього.
Оберіть правильну відповідь Take (1) armchair and make yourself as at (2) home.an/-the/anan/the-/-an/- - an: мається на увазі не якесь конкретне крісло на яке я вказую (а то було б the), а якесь крісло, яке хочеш, мовляв обирай. Також можемо підставити any - бери будь–яке крісло, яке хочеш, zero article: у сталому словосполученні at home іменник home вживається без артиклю.