Нульовий артикль «zero article»

Деякi iменники (не власнi назви) вживаються без артикля, i таке НЕ вживання називається zero article.

Без артиклiв вживаються наступнi iменники: 1. no article + languages (назви мов)

To my mind, English is easier than Chinese. BUT!!! the + English (Spanish/French/etc) + language

2. no article + sports and games (назви спорту та iгор)

 • He plays football every day.

  1. no article + незлiчуванi iменники

 • Sugar is used as a flavour added to coffee.

  1. no article + illnesses (хвороби)

 • He suffers from smallpox.

  1. no article + school or university subjects, branches of science (назва шкiльних предметiв або дисциплiн, що викладаються в унiверситетах, а також гiлки науки)

 • I don’t like history , but I like foreign literature.

  1. no article + seasons (назви пiр року)

 • I like summer.

 • Autumn is too cold for me!

  1. no article + church / college / court / hospital / prison / school / university (установа або заклад, коли мова йдеться про їх функцiю)

 • My little sister goes to school.

  Коментар: Мається на увазi, що сестричка ходить не в школу, як фiзичний об’єкт (будiвля), а ходить до школи, щоб

  навчатися.

  BUT!!!

  a/the + school/hospital (фiзичний об’єкт)

  There is a school near my house.

  1. no article + meals (назва прийомiв їжi)

 • Have lunch/dinner.

 • Before supper.

  1. no article + N множина (узагальнена функцiя)

 • I like flowers (квiти взагалi).

 • Trees are plants.

  Коментар: В даному випадку ми говоримо не про якiсь конкретнi квiти або квiтку, а про квiти, як рослини, як iз того, що нам подобається, узагалi. Така сама ситуацiя як i з використанням означеного артиклю.

Рiзниця у вживаннi полягає у тому що: 1. Ми вживаємо означений артикль, коли говоримо про узагальнену функцiю, якщо iменник в ОДНИНI 2. Ми не вживаємо жодного артикля, коли говоримо про узагальнену функцiю, якщо iменник в МНОЖИНI.

Оберіть правильну відповідь Do you like ... biology or ... grammar?aanthe-Ми не вживаємо артиклів, коли говоримо про назви дисциплін.

В яких випадках ми вживаємо іменник без артикля? (декілька відповідей можуть бути правильними)з назвами спорту та ігорколи ми чітко знаємо, про який предмет йдетьсяз церквами, школами, лікарнямиколи ми можемо підставити слово oneз хворобамиз назвами навчальних предметівколи після іменника стоїть ofз іменниками в множині, коли йдеться про їх загальну функціюз назвами пір року та їжеюІснують певні категорії іменників, з якими не вживаються артиклі: з назвами спорту та ігор, з церквами, школами, лікарнями, з хворобами, з назвами навчальних предметів, з іменниками в множині, коли йдеться про їх загальну функцію, з назвами пір року та їжею. Kоли ми чітко знаємо, про який предмет йдеться – вживаємо означений артикль the. Kоли ми можемо підставити слово one - вживаємо неозначений артикль а.

Last updated