Присвiйнi займенники

Присвійні займенники виражають відношення між займенником та іменником. Відношення присвійності. Присвійні займенники відповідають на питання «чий?». У свою чергу присвійні займенники також поділяються на присвійні займенники (possessive pronouns) та присвійні прикметники (possessive adjectives).

Присвійні прикметники/possessive adjectives

Займенники ті, що називають присвійними прикметниками/possessive adjectives. Ці займенники ніби залежать від іменника, вони стоять перед ним та з’єднані з ним присвійним відношенням. Присвійні прикметники також можуть відповідати на питання «який?» (таке ж питання як і в прикметників). Також важливо зазначити, що цей вид займенників ніби характеризує іменник та визначає його (визначає його присвійність):

his book, her room, their house, our teacher

Основні властивості: — Залежать вiд iменника. — Стоять перед iменником. — Вживаються як додаток. — Вживаються для визначення iменника.

Присвiйнi займенники/possessive pronouns

Присвійні займенники/possessive pronouns (що вживаються замість іменників): mine, hers, ours, theirs etc. Тобто вони не відповідають на питання «який?», а замінюють те словосполучення, що було раніше «присвійний прикметник + іменник».

Основні властивості: — Вживаються замiсть iменника. — Вживаються тодi, коли не потрiбно визначати iменник. — Можуть вживатися як пiдмет, присудок або додаток.

Присвійні прикметники

Присвійні займенники

My

Your

His

Her

Its

Our

Their

Mine

Yours

His

Hers

Its

Ours

Theirs

Last updated